POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Spis treści:

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Administrator Danych Osobowych
 • 3 Dane kontaktowe
 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • 6 Okres przechowywania danych osobowych
 • 7 Kategorie danych osobowych
 • 8 Udostępnianie danych
 • 9 Uprawnienia Klientów

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z zakupów na allegro od firmy Karolove Decor Karolina Łój PPHU(dalej jako „sprzedający allegro”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

 • 2 Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Klientów sprzedającego jest Karolina Łój prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolove Decor Karolina Łój PPHU, Wólka Komaszycka 52, 24-300 Opole Lubelskie , NIP: 717-182-53-89, REGON: 366055954 (dalej jako „Administrator”).

 

 • 3 Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail karolovedecor@wp.pl lub pisemnie na adres: Karolove Decor Karolina Łój PPHU, Wólka Komaszycka 52, 24-300 Opole Lubelskie.

 

 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w allegro jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

 

 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

prowadzenie konta Klienta u sprzedającego allegro (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

realizacja zamówień u sprzedającego allegro (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),

prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

 

 • 6 Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

dane dotyczące prowadzenia konta Klientaallegro – przez okres jego utrzymywania u sprzedającego allegro w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,

dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,

dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.

dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.

cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

 • 7 Kategorie danych osobowych

 

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.

 

 

 • 8 Udostępnianie danych

 

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sprzedaży allegro Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

– operatorzy systemów płatności,

– dostawcy i przewoźnicy

 

 

 • 9 Uprawnienia Klientów

 

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.